Verwerking persoonsgegevens: 

GTV Argos verwerkt persoonsgegevens van haar leden en van ouders/verzorgers van haar minderjarige leden ten behoeve van haar administratie. De persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn vermeld in het Verwerkingsregister. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden, dan wel communicatie vanuit GTV Argos naar haar leden.

Uitzondering op deze noodzakelijke gegevens vormen foto- en/of videomateriaal. Bij het inschrijven voor een lidmaatschap geven wij onze leden de mogelijkheid aan te geven of zij wel of niet op de foto mogen voor bijvoorbeeld sociale media, trainingsdoeleinden of voor op de website.

Onze ledenadministratie is ondergebracht bij AllUnited. Klik hier voor hun privacyverklaring.

Vrijstelling besluit Wet Bescherming Persoonsgegevens – hoofdstuk 2, artikel 3 lid 7

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.